Jiangsu Yang Zi Chang Bo shipyard slipway

Jiangsu Yang Zi Chang Bo shipyard slipway

1,800 TEU CVs – Jiangsu Yang Zi Chang Bo shipyard slipway, May 2019.

View video

You Might Also Like