ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Επεξεργασία δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας

1.1 Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΜΑΡΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο Alpha Marine Consulting P.C. (εφεξής «η Εταιρεία», «εμείς») επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από εσάς ή/και τρίτους (π.χ. από ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας κ.α.), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (εφεξής «GDPR») και την ελληνική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης κ.α.), στοιχεία εκπαίδευσης και απασχόλησης (βιογραφικό, πιστοποιητικά εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών, στοιχεία προηγούμενων εργασιακών θέσεων κ.α.), επικοινωνίες σας μαζί μας, πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας για εργασία και τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα σας που απαιτούνται για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών επεξεργασίας δεδομένων.

1.2 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης σχετικά με τη θέση εργασίας, για την οποία υποβάλατε το βιογραφικό σας. Η επεξεργασία αυτή ενδέχεται να παραταθεί και μετά τη λήξη της ως άνω χρονικής περιόδου, εφόσον αυτό απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις έναντι των αρμόδιων αρχών ή/και τρίτων, λόγω τυχόν εφαρμοστέων διατάξεων σχετικά με τις υποχρεωτικές περιόδους διατήρησης δεδομένων, ή ώστε να ασκούμε, θεμελιώνουμε ή υποστηρίζουμε αξιώσεις μας. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ μας συνεργασία, θα σας ενημερώσουμε εκ νέου για την περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.

1.3 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο προσωπικό για την Εταιρεία μας, ώστε να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να θεμελιώνουμε, ασκούμε ή υποστηρίζουμε νομικές αξιώσεις μας και ώστε να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας.

 

  1. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό απαιτηθεί από διάταξη νόμου ή απόφαση αρμόδιας αρχής. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε ειδικά, εφόσον τέτοια ενημέρωση επιτρέπεται.

 

  1. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα και με τον GDPR και υπό τις σχετικές προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να: (α) ζητήσετε πρόσβαση και πληροφορίες σχετικά με την ως άνω επεξεργασία, (β) ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση των δεδομένων σας, (γ) ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, (δ) ζητήσετε περιορισμό του πεδίου, του τρόπου ή του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, (ε) παραλάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και να τα διαβιβάσετε ή/και να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (στ) αντιταχθείτε στην επεξεργασία, (ζ) υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και (στ) αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Για να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας, όπως ορίζεται παρακάτω υπό 5.

 

  1. Νομική βάση επεξεργασίας και υποχρέωση παροχής δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη ώστε να:

(α) ώστε να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας για να συναφθεί σύμβαση μεταξύ μας,

(β) συμμορφωνόμαστε με νομικές υποχρεώσεις μας,

(γ) ικανοποιούμε έννομα συμφέροντα μας, όπως να διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία της Εταιρείας μας σύμφωνα με τις εργασιακές μας διαδικασίες, να ικανοποιούμε τις ανάγκες στελέχωσης μας, να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, να θεμελιώνουμε, ασκούμε ή υποστηρίζουμε νομικές αξιώσεις μας και να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων μας, ή/και

(δ) θεμελιώνουμε, ασκούμε ή υποστηρίζουμε νομικές αξιώσεις μας.

Η ως άνω επεξεργασία απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί με εσάς. Επομένως, αν δεν μας παρέχετε τα δεδομένα σας, η συνεργασία μας μπορεί να μην είναι δυνατή.

 

  1. Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως εξής:

Alpha Marine Consulting P.C.

Κάστορος 55, Πειραιάς

Email: gdpr@alphamrn.com

Τηλ.: +30 2118881000

You Might Also Like